Author Archive: administrator

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายฐิติพงษ์ มีมาก เกษตรอำเภอวังทอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ปี 2565 เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมจากเกษตรกรต้นแบบแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในฤดูกาลผลิตปี 2565 โดยมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง เป็นประธานพิธีและมีหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนให้ความรู้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวนสารผล หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

10 พ.ค.2565 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง ได้ตอนรับคณะกรรมการ เพื่อการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวน ระดับเขต ประจำปี 2565 โดยเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นไร่ภูริฟาร์ม มีการผลิตเมล่อนญี่ปุ่น ตำบลวังนกแอ่น

ร่วมทำกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานเกษตอำเภอวังทอง ร่วมทำกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “มอบรัก แบ่งปัน สุขเสมอ…
Read more

เตือนให้เฝ้าระวังหนอนกระทู้ผัก

หนอนกระทู้ผัก แมลงศัตรูที่สําคัญอันดับต้นๆ ของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ผักตระกูลกระหล่ำ พริก มะเขือ สามารถพบเห็นทั่วไป เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง เมื่…
Read more

เตือนให้เฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล Nilaparvata lugens (Stal) เป็นแมลงจําพวกปากดูด ตัวเต็มวัยมีลําตัวสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลปนดํา มีรูปร่าง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปีกยาว (m…
Read more

เตือนให้เฝ้าระวังเพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟ Stenchaetothrips biformis (Bagnall) เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กจําพวกปากดูด ลําตัวยาวประมาณ 1 – 2มิลลิเมตร เพลี้ยไฟมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว…
Read more

เตือนให้เฝ้าระวังเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

การระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลังเป็นปัญหาสําคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสาเหตุสําคัญของการระบาดอย่างกว้างขวางคือ การใช้ท่อนพันธุ์ที่มีเ…
Read more