Monthly Archive: พฤษภาคม 2022

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายฐิติพงษ์ มีมาก เกษตรอำเภอวังทอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ปี 2565 เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมจากเกษตรกรต้นแบบแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในฤดูกาลผลิตปี 2565 โดยมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง เป็นประธานพิธีและมีหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนให้ความรู้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวนสารผล หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

10 พ.ค.2565 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง ได้ตอนรับคณะกรรมการ เพื่อการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวน ระดับเขต ประจำปี 2565 โดยเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นไร่ภูริฟาร์ม มีการผลิตเมล่อนญี่ปุ่น ตำบลวังนกแอ่น