ร่วมทำกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานเกษตอำเภอวังทอง ร่วมทำกิจกรรม Kick off การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “มอบรัก แบ่งปัน สุขเสมอกันที่…วังทอง” ภายใต้โครงการ “พิษณุโลกรวมพลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน”

  1. สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ อาทิ มะนาว,มัลเบอรี่,ฝรั่งและเมล็ด
  2. สนับสนุนพันธุ์พืชผัก อาทิ กระเจี๊ยบเขียว,ผักบุ้งจีน,พริกจินดา,มะเขือเปราะ
  3. ติดตามให้คำแนะนำการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อบริโภคตลอดจนแนวทางการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้กับกลุ่มเป้าหมาย