25 เม.ย.2565 แจ้งการเตือนภัยการระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 (เตือนภัยเดือนพฤษภาคม 2565) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืช