วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น.ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3/2565