10 พ.ค.2565 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง ได้ตอนรับคณะกรรมการ เพื่อการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวน ระดับเขต ประจำปี 2565 โดยเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นไร่ภูริฟาร์ม มีการผลิตเมล่อนญี่ปุ่น ตำบลวังนกแอ่น