เตือนให้เฝ้าระวังเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

การระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสําปะหลังเป็นปัญหาสําคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสาเหตุสําคัญ
ของการระบาดอย่างกว้างขวางคือ การใช้ท่อนพันธุ์ที่มีเพลี้ยแป้งไปปลูกโดยไม่มีการจัดการให้ท่อนพันธุ์ให์สะอาด