เตือนให้เฝ้าระวังเพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟ Stenchaetothrips biformis (Bagnall) เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กจําพวกปากดูด ลําตัวยาวประมาณ 1 – 2
มิลลิเมตร เพลี้ยไฟมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว จากไข่ไปสู่ตัวเต็มวัย ใช้เวลาสั้นโดยเฉพาะในเขตร้อน