เตือนให้เฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล Nilaparvata lugens (Stal) เป็นแมลงจําพวกปากดูด ตัวเต็มวัยมีลําตัวสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาล
ปนดํา มีรูปร่าง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปีกยาว (macropterous form) และชนิดปีกสั้น (bracrypterous form) ชนิดมีปีกยาว
สามารถเคลื่อนย้ายและอพยพไปในระยะทางใกล้และไกล โดยอาศัยกระแสลมช่วย