ภาพกิจกรรม

ผู้นำท้องที่ ร่วมกับเกษตรกร
ต.ชัยนาม ช่วยกันขุดลอกแม่น้ำวังทอง อย่างเร่งด่วน

เยี่ยมเยียนเกษตรกร
ผู้ปลูกไม้ผล มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะยงชิด ตำบลชัยนาม

ตรวจสอบพื้นที่ประสบอัคคีภัยในไม้ผล พื้นที่ ม.17 ต.วังนกแอ่น

กิจกรรม การประกวดผลผลิตทางการเกษตร
งานผัดไท และ ของดี อำเภอวังทอง ประจำปี 2563

จังหวัดเคลื่อนที่
ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ติดตามงานยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าหมื่นราม
ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก