บุคลากร

นายฐิติพงษ์ มีมาก
เกษตรอำเภอวังทอง
นายวิวัฒน์ สินเอี่ยม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวอุดม โพธิ์เงิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายพิสิษฐ์ อัจฉฤกษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางโสภิดา ก๊กเครือ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาววัลลภา วอทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายขจรศักดิ์ สีบุญมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนิภา พูลชู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางหทัยชนก พินิจผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสุวรรณี จันทร์นาค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอุษณกร นาคทองแดง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวน้ำทิพย์ เกตุสวัสดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ