โครงการตามนโยบายรัฐบาล

1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65
* ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2565 2. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 * เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลัง กับส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีช่วงเวลาเพาะปลูก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2565
3. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 * เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีช่วงเวลาเพาะปลูก ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 4. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 * เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูก ปาล์มน้ำมัน กับส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีอายุปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี