ศพก.หลัก

ภาพกิจกรรม : การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)
ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ
การจัดฐานเรียนรู้จำนวน 4 สถานี ได้แก่

1.ตรวจดินก่อนปลูกข้าว
2.ปุ๋ยสั่งตัดลดต้นทุน
3.ศัตรูข้าว ศัตรูพืช
4.ปุ๋ยอินทรีย์จากไร่นา

ภาพกิจกรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ
ตำบลแม่ระกา จำนวน 30 ราย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่
โดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง ร่วมกับ หน่วยขุนอาสา ค่ายบรมไตรโลกนาถ
เกษตรกรให้ความสนใจและนำไปปฏิบัติและเผยแพร่ต่อไป

เอกสาร DownLoad