ศพก.เครือข่าย

ภาพกิจกรรม : นายหนูชัย นาเคน ประธานศพก.เครือข่าย ตำบลบ้านกลาง
ณ บ้านน้ำยาง หมู่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีสินค้าหลัก : มันสำปะหลัง มะม่วง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรที่มาศึกษาดูงาน การทำผลิตขยายการผลิตขยายแมลงหางหนีบเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ ทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ภาพกิจกรรม : นายทองเรื่อน พรมสอน ประธานศพก.เครือข่าย
ตำบลแก่งโสภา ณ บ้านน้อยม่วงหอม หมู่ 11 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีสินค้าหลัก : มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงฟ้าลั่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรที่มาศึกษาดูงาน
การทำผลิตขยายพันธุ์มะม่วงเพื่อจำหน่าย
ทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตไม้ผล

ภาพกิจกรรม : นายวรายุทธ สารผล ประธานศพก.เครือข่าย ตำบลแก่งโสภา
ณ สวนสารผล บ้านเขาน้อย หมู่ 4 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีสินค้าหลัก : หน่อไม้ไผ่บงหวาน หน่อไม้ไผ่ตง มัลเบอร์รี่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรที่มาศึกษาดูงาน
การทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตไม้ผลซึ่งกันและกัน

เอกสาร DownLoad