แปลงใหญ่ไม้ผล

กิจกรรม : อบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล
จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตไม้ผลแบบแปลงใหญ่ และศึกษาดูงาน ณ ศพก.แก่งโสภา
บ้านน้อยม่วงหอม หมู่ 11 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก