แปลงใหญ่ยางพารา

กิจกรรม : อบรมเกษตรกรแปลงใหญ่ยางพารา
จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบแปลงใหญ่ยางพารา
ณ บ้านตอเรือ หมู่ 13 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก