วิสาหกิจชุมชน

ภาพกิจกรรม : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านกลาง
หมู่ 2 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมกลุ่ม เลี้ยงหมูป่าชำแหละเนื้อ
เพื่อจำหน่ายในหมู่บ้าน และอำเภอใกล้เคียง